Wydział - Sztab Policji - Wydział Dyżurnych - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Wydział Dyżurnych

Wydział - Sztab Policji

WYDZIAŁ - SZTAB POLICJI

W tej komórce organizacyjnej komendy usytuowane jest stanowisko kierowania w którym:

 • przyjmowane są sygnały i zgłoszenia o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu,

 • podejmowane są działania umożliwiające natychmiastową reakcję na takie sygnały lub zgłoszenia,

 • prowadzony jest bieżący nadzór nad realizacją czynności związanych z obsługą miejsc zdarzeń oraz nad policjantami KMP pełniącymi służbę patrolowo- interwencyjną,

 • prowadzone jest stałe monitorowanie aplikacji informatycznych centralnej bazy Policji,

 • wprowadzane są i uzyskiwane na bieżąco dane z funkcjonujących baz danych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Policji jak i określonych systemów poza policyjnych,

Na stanowisku kierowania KMP w Kaliszu rejestrowane jest średnio ok.70 wydarzeń w ciągu doby, o różnym ciężarze gatunkowym – od interwencji i wykroczeń do różnego rodzaju przestępstw.

 

Wydział Sztab Policji zajmuje się także koordynacją, planowaniem i organizowaniem działań KMP w Kaliszu w zakresie:

 1. zabezpieczenia imprez sportowych i innych o charakterze masowym,

 2. planowania sił i środków do działań przy prowadzeniu ww. zabezpieczeń

 3. przygotowywania kadry dowódczej i sztabowej do kierowania ww. działaniami.

 4. prowadzenia rozpoznania zagrożeń kryzysowych, ocena tych zagrożeń i wypracowanie wniosków do realizacji zadań w zakresie działań jednostki,

 5. wdrażania rozwiązań organizacyjno-technicznych usprawniających proces zarządzania działaniami KMP w Kaliszu w czasie akcji, prowadzonych w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu,

 6. koordynowania przygotowań KMP w Kaliszu w zakresie organizacyjnym, kadrowym, logistycznym i łączności do działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa – sytuacji kryzysowej, w tym zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

 7. wdrażania zasad współdziałania KMP w Kaliszu z innymi instytucjami poza policyjnymi, właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego Starosty Powiatu Kaliskiego, Prezydenta Miasta Kalisza, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz z Miejskim i Powiatowym Centrum Zarz. Kryz., w celu wykonania zadań policyjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów i umów międzynarodowych,

 8. udziału w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego, organizowanych przez inne ogniwa systemu obronności państwa