Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP w Kaliszu.

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP w Kaliszu

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Kaliszu:

  • adres: ul.Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu zapewnia inspektor ochrony danych:

  • Justyna Perz,
  • ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
  • e-mail: iod.kalisz@po.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Policji w Kaliszu.

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.