Historia - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

I P A - INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI

 

        IPA jest stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnic stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o policji, uchwalonej jako rezolucji nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od 1977 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie.

IPA posiada status konsultacyjny przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Radzie Europy.

           Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu. Według encyklopedycznej definicji o charakterze prawnym „Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, samodzielnie określającym swoje programy i strukturę”.

           Udział w stowarzyszeniu, jak i wystąpienie z niego zależą wyłącznie od woli osób zainteresowanych. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenia mają osobowość prawną, inicjatywę utworzenia musi podjąć grupa osób, które uchwalą statut i wybiorą komitet założycielski. Majątek własny stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz własnego majątku.

          Stowarzyszenie powołane zostało w celu integracji zbiorowości policjantów i ich rodzin poprzez wzajemne poznanie się w relacjach pozasłużbowych i wspólne uczestnictwo w organizowanych we własnym zakresie formach spędzania czasu wolnego, w życiu towarzyskim i realizowania różnorodnych zainteresowań kulturalnych swoich członków.

 

TROCHĘ HISTORII

            1 stycznia 1950 roku angielski policjant Artur Troop, zgodnie z myślą przewodnią w języku esperanto „SERVO PER AMIKECO” ( w języku polskim tzn. „SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ” , założył stowarzyszenie policji. W czerwcu 1953 roku idea ta została podjęta przez Holandię, Belgię i Francję. W 1954 roku ukonstytuowała się sekcja norweska i szwajcarska. W 1955 roku powstała sekcja niemiecka. Idee IPA zostały podjęte przez policjantów polskich, którzy w 1991 roku w asocjacji z sekcją francuską i duńską utworzyli grupę inicjatywną, która na I Kongresie w 1992 roku powołała sekcję polską. W tym samym roku na Kongresie Światowym w Rio de Janerio w Brazylii – Sekcja Polska została przyjęta do grona pełnoprawnych członków stowarzyszenia. Sekcją narodową kieruje prezydent wybierany na kongresach narodowych na okres 3 lat.Do stowarzyszenia aktualnie należy 60 krajów z całego świata z ogólną liczbą około 300 tys. członków.

 

CELE

             IPA chce pogłębiać wiedzę kulturalną i doświadczenia swoich członków jak również wymieniać doświadczenia między krajami, a w ramach swoich możliwości nieść pomoc w zakresie socjalnym i wspólnie z innymi dążyć do podtrzymania pokojowego współistnienia na świecie.

Stowarzyszenie IPA ma swoją społeczną specyfikę określoną przez charakter działalności zawodowej członków, która zasadniczo ogranicza możliwości wstępowania doń innych osób. Pod tym względem jest organizacją zamkniętą. Jego działalność jednak wiąże się z charakterem zajęć służbowych członków, którym udział w życiu tej organizacji daje możliwość odreagowania stresów i łączących się z codziennymi obowiązkami policyjnymi, relaks i odprężenie w gronie osób rozumiejących psychiczne obciążenia spowodowane specyfiką ich profesji. Jest to zbiorowość społeczna narażona na ciągłe zagrożenia utraty zdrowia i życia i świadomość tego wzmacniania więź partnerską i konieczność służenia sobie wzajemnie, sprawowanie opieki i udzielanie przyjacielskiej pomocy w trudnych emocjonalnie chwilach. To właśnie wyraża dewiza IPA „Służyć poprzez przyjaźń”

Do osiągnięcia założonych celów Stowarzyszenie zmierza poprzez organizowanie międzynarodowych spotkań i seminariów, grupowych i indywidualnych wyjazdów studyjnych, propagowanie i przeprowadzanie imprez młodzieżowych, wymianę informacji i doświadczeń zawodowych oraz ich publikację. Niebagatelne znaczenie ma organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. IPA zmierza do podniesienia prestiżu Policji (podnoszenie wiedzy o policji w społeczeństwie oraz poprawę stosunków między społeczeństwem a policją), podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i ogólnej.