Zespół ds. Nieletnich - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Zespół ds. Nieletnich

Zespół ds. Nieletnich

ZESPóŁ ds. NIELETNICH I PATOLOGII

 WYDZIAŁU PREWENCJI 

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU

ul. Kordeckiego 36
62-800 Kalisz

 

.

e-mail nieletni@kalisz.policja.gov.pl

tel. 47 77 513 27


 

Do zadań Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP w Kaliszu należą:


• stałe gromadzenie danych, monitorowanie i analizowanie zagrożeń w zakresie występujących zjawisk kryminogennych, patologii społecznych, przemocy w rodzinie, uzależnień oraz zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich,
• stała współpraca z organami i instytucjami administracji rządowej i samorządowej miasta i powiatu kaliskiego, a także z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami młodzieżowymi, przedstawicielami społeczności lokalnych, środowisk w zakresie upowszechniania programów prewencyjnych zmierzających do poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli,
• popularyzacja między innymi poprzez media materiałów informacyjnych i dydaktycznych o zagrożeniach dzieci i młodzieży oraz sposobach ich unikania oraz kształtowanie dobrego wizerunku policji kaliskiej,
• upowszechnianie wśród policjantów, m.in. w formie szkoleń i instruktaży, zasad wdrożenia i realizacji programów prewencyjnych (Wielkopolski Program Prewencyjny „Bezpieczna szkoła” i „Z Pyrkiem bezpieczniej”) oraz związanych z ich realizacją inicjatyw zespołu,
• realizacja zadań w tym wspólnie z partnerami poza Policją w zakresie zagadnień związanych z patologią społeczną, przemocą w rodzinie i problematyką uzależnień zarówno w środowisku nieletnich jak i dorosłych. .
• stała aktualizacja dokumentacji prowadzonej w formie teczek zagadnieniowych.